Voorwaarden Tikkie voor zakelijk gebruik

Versie 3 - 13 februari 2023

1. Omschrijving dienstverlening

Tikkie voor zakelijk gebruik (“Tikkie”) wordt aangeboden door ABN AMRO Bank N.V. (“de bank”). Tikkie biedt je mogelijkheden zoals beschreven in deze voorwaarden.

1.1 Geld ontvangen via Tikkie

De bank biedt een interface, zoals een webapplicatie (SaaS) en/of mobiele applicatie (Zakelijke Tikkie app) en/of een Application Programming Interface (API), waarmee je Tikkie betaalverzoeken kunt aanmaken. Je kunt deze betaalverzoeken zelf sturen aan de ontvanger via een (digitaal) communicatiemiddel, zoals WhatsApp, sms of e-mail.

De bank levert voor elk betaalverzoek een link waarmee of waarlangs de ontvanger op eenvoudige wijze kan betalen via Tikkie.

De bank geeft informatie over welke betalingen bevestigd zijn en betaalt deze aan je door nadat de bank de gelden ontvangen heeft.

1.2 Sms-communicatiedienst via Tikkie

De bank biedt een interface, zoals een webapplicatie (SaaS), waarmee of waarlangs je Tikkie betaalverzoeken kunt aanmaken die de bank voor je verstuurt naar de ontvanger via een sms-bericht.

Je bepaalt zelf de inhoud van de sms-berichten die de bank via deze dienst verstuurt. De sms-berichten bestaan uit: een tekst die je zelf opstelt en een betaallink die de bank aanmaakt. Met deze betaallink kan de ontvanger het bedrag betalen dat jij hebt bepaald.

De bank geeft informatie over welke betalingen bevestigd zijn en betaalt deze aan je door nadat de bank de gelden heeft ontvangen.

De bank streeft ernaar om de sms-communicatiedienst beschikbaar te houden. De bank kan niet garanderen dat zij sms-berichten zonder vertraging verzendt of dat de ontvanger de sms (zonder vertraging) ontvangt. De bank heeft bijvoorbeeld geen invloed op de juistheid en de volledigheid van de mobiele telefoonnummers die jij gebruikt. Ook is de telecommunicatiedienstverlener van de ontvanger mede verantwoordelijk voor (tijdige) ontvangst van de sms. De bank heeft hier geen invloed op.

Je bent zelf verantwoordelijk voor het beveiligd opslaan van de gegevens die toegang geven tot het sms-communicatiesysteem van de bank. Ook ben je zelf verantwoordelijk voor het naleven van toepasselijke wet- en regelgeving voor wat betreft (de duur van) de opslag en de inhoud van de berichten.

De bank is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van de onbeschikbaarheid, het gebruik of misbruik van de sms-communicatiedienst. Dit geldt niet als sprake is van opzet of grove schuld. De bank is niet aansprakelijk voor indirecte of gevolgschade, zoals verlies van goodwill, reputatie, omzet of winst, of voor schade ontstaan door derden die niet door de bank zijn ingeschakeld.

2. De interface

Je kunt gebruikmaken van de interface van de bank met de toegangsmiddelen die de bank aan jou heeft gegeven, zoals de gebruikersnaam en het wachtwoord of de beveiligingssleutel (token).

Je moet de gebruiksinstructies van de bank voor de gebruikte interface naleven. Voor gebruik van de API zijn de ‘ABN AMRO Developer Portal - General Developer Terms of Use’ van toepassing.

Je bent verantwoordelijk voor het gebruik van de interface en voor de implementatie hiervan in jouw (IT-)systemen. Ook als je hier derden voor inschakelt en/of de implementatie plaatsvindt in de (IT)-systemen van derden.

Je bent verantwoordelijk voor het veilig en zorgvuldig gebruik van de toegangsmiddelen en volledig aansprakelijk voor de gevolgen van onbevoegd en onzorgvuldig gebruik hiervan.

De interface mag alleen voor jou zelf worden gebruikt. Je mag uitsluitend betaalverzoeken aanmaken en communiceren waarvan je de begunstigde bent.

Onbevoegd gebruik of een vermoeden hiervan moet je direct aan de bank melden. Je moet de bank ook direct informeren over eventuele storingen in het functioneren van de interface.

De bank geeft geen garantie voor de ongestoorde beschikbaarheid van de interface.

De bank is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van de onbeschikbaarheid, (onbevoegd) gebruik of misbruik van de interface.

3. Contactpersoon en gebruikersrollen

Je geeft aan een contactpersoon de bevoegdheid om namens jou op te treden richting de bank. Deze contactpersoon kan ook namens jou bevoegdheden aan gebruikers geven of bevoegdheden van gebruikers wijzigen. De gebruikersrollen en bijbehorende bevoegdheden vind je in het overzicht hieronder. Je bent gebonden aan de handelingen van de contactpersoon en de andere gebruikers.

Bevoegdheden Tikkie zakelijk

4. Gebruik van (digitale) communicatiemiddelen

Met of via de Tikkie interface kun je betaalverzoeken aanmaken. Deze kun je zelf (laten) versturen via een door jou gekozen (digitaal) communicatiemiddel.

Voor zover je zelf betaalverzoeken verstuurt, is dit alleen mogelijk als het door jou gekozen (digitale) communicatiemiddel beschikbaar is.

Het gebruik van een (digitaal) communicatiemiddel is je eigen verantwoordelijkheid, inclusief de naleving van regelgeving en de toepasselijke voorwaarden van dat digitale communicatiemiddel.

De bank staat niet in voor de geschiktheid van een (digitaal) communicatiemiddel.

5. Betaaltransacties

De bank treedt op als begunstigde van de betaling voor jou. De bank betaalt deze uiterlijk aan jou door op de volgende werkdag na de dag waarop de bank de gelden heeft ontvangen. Je kunt de betalingen gebundeld of individueel ontvangen.

De bank is geen partij in de rechtsverhouding tussen jou en de ontvanger/jouw klant.

6. Terugbetalingen

De bank kan voor jou terugbetalingen regelen als je betalingen gebundeld ontvangt. De bank verrekent hiervoor het bedrag van de terugbetalingen met het door jou te ontvangen bedrag van de gebundelde betalingen. Dit kan alleen als het bedrag van de gebundelde betalingen hoger is dan het bedrag van de terugbetalingen.

Je vraagt de bank om een bedrag terug te betalen aan een ontvanger. De bank boekt dit bedrag namens jou over naar het IBAN van de ontvanger, zoals door jou opgegeven. Je bent er zelf voor verantwoordelijk dat dit IBAN juist is.

De bank kan grenzen stellen aan het bedrag en het aantal terugbetalingen.

7. Deeplink-functionaliteit

De bank geeft je de mogelijkheid om op je (digitale) omgeving, zoals een website, een deeplink/hyperlink te plaatsen die verwijst naar de Tikkie applicatie van een derde (zoals jouw klant). In deze deeplink kun je (betaal)gegevens opnemen die worden getoond in de Tikkie applicatie waarnaar de link verwijst.

De bank streeft naar ongestoorde beschikbaarheid van de deeplink-functionaliteit, maar geeft hiervoor geen garantie.

De bank is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van de niet-beschikbaarheid, de (betaal)gegevens die je gebruikt en/of (onbevoegd) gebruik of misbruik van de deeplink-functionaliteit.

8. Opgaven

De bank geeft je in de interface een overzicht van de betalingen die door de ontvanger bevestigd zijn, en de betaaltransacties of overige boekingen van of naar je betaalrekening.

Je moet zelf controleren of het overzicht juist is en de bank direct informeren over eventuele onjuistheden.

9. Beperkingen

De bank mag altijd beperkingen stellen aan de dienstverlening, zoals aan de aantallen, bedragen en doelen waarvoor betaalverzoeken worden verstuurd, maar ook aan de keuze en/of het gebruik van een (digitaal) communicatiemiddel.

Je mag Tikkie alleen gebruiken als betaalmethode zoals beschreven in deze overeenkomst. Als je Tikkie voor een ander doel wil gaan gebruiken dan het bij de bank bekende doel, dan moet je dit vooraf overeenkomen met de bank.

Tikkie is een geregistreerd (beeld)merk waarvan de bank eigenaar is. Het (beeld)merk Tikkie mag alleen door jou gebruikt worden voor het gebruik van Tikkie als betaalmethode (tenzij er een ander doel met de bank is overeengekomen). Wil je het (beeld)merk gebruiken voor commerciële doeleinden? Dan moet je de bank eerst toestemming vragen. Krijg je vragen over Tikkie? Dan moet je altijd verwijzen naar jouw contactpersoon bij de bank. De bank doet altijd de woordvoering over Tikkie.

10. Intellectueel eigendom

Je geeft de bank toestemming om jouw (beeld)merk te gebruiken voor de Tikkie dienstverlening.

Als je gebruikmaakt van het (beeld)merk van een derde voor de Tikkie dienstverlening, dan sta je ervoor in dat je daartoe bevoegd bent en geen inbreuk maakt op het intellectueel eigendomsrecht dat hier op rust. Je vrijwaart de bank voor eventuele schade die de bank lijdt, doordat je inbreuk maakt op het intellectueel eigendomsrecht van een derde.

11. Verwerking persoonsgegevens

Jij en de bank zijn ieder verantwoordelijk voor de eigen verwerking van persoonsgegevens in overeenstemming met de wettelijke regels.

Voor jou betekent dat onder meer dat je een geldige grondslag hebt voor de verzameling van persoonsgegevens (bijvoorbeeld toestemming of noodzakelijk voor de uitvoering van overeenkomst). Ook moet je de ontvanger transparant informeren over je verwerkingsdoeleinden en dat de bank voor jou optreedt als betalingsdienstverlener. Dit kan bijvoorbeeld via een privacybeleid.

De bank is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens voor het maken van jouw betaalverzoeken, de verwerking van de betalingen en/of het geven van persoonsgegevens aan jou.

Je bent de primaire contactpersoon voor vragen van ontvangers over hun persoonsgegevens. Als de vraag onder de verantwoordelijkheid van de bank valt, dan stuur je het verzoek direct door naar de bank.

12. Verantwoordelijkheid voor hulppersonen

De bank is verantwoordelijk voor de dienstverlening van onderaannemers en hulppersonen die door de bank zijn ingeschakeld. De bank is niet verantwoordelijk voor de gedragingen en dienstverlening van derden die door jou of die niet door de bank zelf zijn ingeschakeld.

13. Tarieven

De bank informeert je over de tarieven van de dienstverlening. De bank mag deze tarieven altijd wijzigen en zal je hierover op tijd informeren.

14. Communicatie

De bank communiceert met jou via het e-mailadres dat je bij de bank hebt opgegeven. Je moet ervoor zorgen dat het e-mailadres juist is en dat je de berichten van de bank zo snel mogelijk leest.

15. Wijziging en stopzetten

De bank mag deze voorwaarden altijd wijzigen of aanvullen en zal je daarover ten minste 2 maanden van tevoren informeren. De wijzigingen zijn na deze termijn bindend, tenzij je de overeenkomst stopzet voor de ingangsdatum van de wijzigingen.

Jij of de bank kan de overeenkomst stopzetten voor de eerste werkdag van een kalendermaand door opzegging per e-mail (waarvan ontvangst door de bank is bevestigd) met inachtneming van een opzegtermijn van ten minste 1 maand.

De bank kan de overeenkomst met directe ingang stopzetten, als je 6 maanden aaneengesloten geen gebruik hebt gemaakt van de dienstverlening.

Jij of de bank mag de overeenkomst met directe ingang per e-mail (waarvan ontvangst is bevestigd) stopzetten, als de andere partij een verplichting uit deze overeenkomst niet nakomt binnen 2 weken na ingebrekestelling per e-mail (waarvan ontvangst is bevestigd).

De bank mag de overeenkomst met directe ingang stopzetten als je failliet wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt of verkrijgt, of het bedrijf liquideert.

De bank mag de overeenkomst met directe ingang (tijdelijk) stopzetten in geval jouw handelen of nalaten (het imago van) de bank of de Tikkie dienstverlening schaadt of kan schaden. Hiervan kan onder andere sprake zijn als er klachten over jou zijn van ontvangers, of als jouw bedrijfsactiviteiten niet te verenigen zijn met het imago of de reputatie van Tikkie. Hiervan is in elk geval sprake bij gambling, (soft)drugs, adult-entertainment of crypto.

16. Toepasselijk recht en geschillen

Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Amsterdam.

17. Toepasselijkheid algemene voorwaarden

De Algemene Voorwaarden ABN AMRO Bank N.V. zijn van toepassing naast deze Voorwaarden Tikkie voor zakelijk gebruik.

Titel 7B van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en overige wet- en regelgeving waaronder Richtlijn (EU) 2015/2366 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2015 en de daaraan voorafgaande Richtlijn is uitgevoerd, zijn niet van toepassing. Dit geldt alleen voor zover het wettelijk is toegestaan hiervan in overeenkomsten met niet-consumenten af te wijken.